ทำเนียบประธานนักเรียน

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ปีการศึกษา

นายสามารถ              โกพล              ๒๕๓๔
นางสาวจารุวรรณ       โกพล             ๒๕๓๕
นายประเด็จ          อรุณวิสา        ๒๕๓๖-๒๕๓๗
นางสาวมณีรัตน์       จุลทอง             ๒๕๓๘
นางสาวก้าวนภา         ลำจะรี             ๒๕๓๙
นางสาวพิสมัย        วังคะฮาต             ๒๕๔๐
นายไชยา          สุวรรณพันธ์             ๒๕๔๑
นางสาวอนิษฏา          อุ่นชัย             ๒๕๔๒
นางสาวนงนุช            ทศศะ             ๒๕๔๓
๑๐ นายศุภวิช                บุพศิริ            ๒๕๔๔
๑๑ นายสัญญา             ซ้ายซา            ๒๕๔๕
๑๒ นางสาวนรินทร์         อุ่นชัย            ๒๕๔๖
๑๓ นางสาวเยาวลักษณ์ นามโสรส           ๒๕๔๗
๑๔ นายอิสระวัฒน์  ฤทธนพงศธร          ๒๕๔๘
๑๕ นายพนฤทธิ์          ตุ้มอ่อน          ๒๕๔๙
๑๖ นายจตุรงค์             คำป้อง           ๒๕๕๐
๑๗ นายอดุลย์        โถแก้วเขียว           ๒๕๕๑
๑๘ นายวิศกร             แสงสุวัน           ๒๕๕๒
๑๙ นายเสกสรร           ห้าวหาญ          ๒๕๕๓
๒๐ นายยศวริศ      จันทร์ศรีเมือง          ๒๕๕๔
๒๑ นางสาวพรศิริ   ตะวังทัน        ๒๕๕๕
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s