กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ

เราใช้หลักกลยุทธ์ ๙ ประการเพื่อสานสู่ความสำเร็จ

กลยุทธ์ที่ ๑ ร่วมมือร่วมใจ     กลยุทธ์นี้เป็นการร่วมมือร่วมใจจากทางหลายส่วนไม่ว่าจะเป็น
-ครู
-นักเรียน
-ผู้บริหาร
บุคคลที่กล่าวมาในข้างต้นนี้จะต้องร่วมมือและร่วมใจกันงานที่เราทำจึงจะสำเร็จ

กลยุทธ์ที่ ๒ หัวใจบริหาร      ในกลยุทธ์นี้จะใช้ในการดำเนินงานในลักษณะแผนปฏิบัติงาน
โดยจะเริ่มประชุมวางแผนงานเป็นขั้นตอนไปตามแต่ละขั้น จากนั้นจะเป็นการถ่ายทอดงานไปยังสายงานต่างๆ
โดยจะเริ่มจาก ประธานนักเรียน   แล้วจะส่งต่อไปยัง รองประธานนักเรียน แล้วก็ส่งไปยัง กรรมการฝ่ายต่างๆ และสุดท้ายก็ให้หัวหน้าและรองหัวหน้าห้องของแต่ละห้องไปเผยแพร่งานสู่ทุกคน ต่อไป

กลยุทธ์ที่ ๓ จากหนึ่งเป็นร้อย    กลยุทธ์นี้สามารถทำให้งานของเราที่ดำเนินการอยุ่เผยแพร่
ไปได้อย่างรวดเร็วและไม่กระจุกอยูที่กลุ่มเดียวเพราะเราจะใช้กลยุทธ์นี้เป็น ตัวกระจายงาน โดยงานของเรานั้นจะเริ่มจากกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันและทำงานตรงนี้ ร่วมกับทาง
สภานักเรียนของโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์และก็จะกระจายงานที่เรานั้นทำอยู่ไปยังคน
ในโรงเรียนของเราและนี่ก็เป็นกลยุทธ์ จากหนึ่งเป็นร้อย

กลยุทธ์ที่ ๔ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท    ทางกลุ่มเราได้น้อมนำเอาพระราชดำรัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆพระราชดำรัส
ของพระองค์ที่เรานำมาใช้ก็มีดังต่อไปนี้
-ความภาคภูมิใจในตนเอง
-การรู้รักสามัคคี
-แนวทางประชาธิปไตยในการทำงาน
-การเสียสละเพื่อส่วนรวม
ซึ่งเราได้เอาสิ่งเหล่านี้จากพระองค์ท่านมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และแรงบันดาลใจในการทำงานและการเป็นผู้นำที่ดี

กลยุทธ์ที่ ๕ หลากหลายกิจกรรม กิจกรรมที่เราทำขึ้นนั้นเป็นกิจกรรมที่หลากหลายมาก
ไม่ว่าจะภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน
กิจกรรมภายในโรงเรียน
-ค่ายมิตรไมตรีจากพี่สู่น้อง
-กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า
กิจกรรมภายนอกโรงเรียน
-ค่ายพัฒนาผู้นำของโรงเรียนต่างๆจากสพฐ.
-ค่ายพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมวิถีธิปไตย    ทุกกิจกรรมที่เราทำล้วนแล้วแต่ใช้หลักวิถีทางประชาธิปไตยทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะเป็นการประชุมวางแผนการทำงานเราก็ใช้หลักประชาธิปไตยเข้ามาช่วยในการตัดสินใจทำอะไรต่างๆ
แล้วยังเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยให้แก่ตัวผู้เรียนอีกทางหนึ่งด้วย

กลยุทธ์ที่ ๗ สืบสานเพิ่มพูน ทุกกิจกรรมที่เราทำจะไม่มีการสูญหายไปไหนเนื่องจากเราได้มีการสืบทอดกันไว่้เป็นรุ่นๆ โดยการนำน้องตั้งแต่ระดับ ม.๔ที่มีความสามารถในการทำงานด้านนี้มาฝึกทำงานด้วย ดังนั้นกิจกรรมเราจึงไม่สูญหายไปไหนซ้ำยังพัฒนาต่อยอดขึ้นไปอีกจากหัวคิดของคนรุ่นใหม่

กลยุทธ์ที่ ๘ เกื้อกูลสังคม กิจกรรมที่เราทำขึ้นทุกกิจกรรมลวนแล้วแต่เป็นการเกื้อกูลสังคมทั้งนั้น
เพราะเราทำกิจกรรมเป็นในรูปแบบค่ายพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเป็นส่วนใหญ่จึงเป็นการเกื้อกูลสังคมแบบทางอ้อม
กลยุทธ์ที่ ๙ เป็นจริงและยิ่งยืนทุกกิจกรรมที่เราทำขึ้นนั้น เป็นจริงและยั่งยืน

เป็นจริงเพราะ เราทำกันอย่างจริงจัง
ยั่งยืนเพราะ เรามีการสร้างผู้สืบทอดไว้เป็นรุ่นๆ

และอีกหนึ่งหลักแห่งความสำเร็ํจคือ

หลัก       U M P

U:UNION คือการ รวม

M: MAKE คือการ ลงมือทำ

P:PEOPLE คือประชาชน
แต่ในที่นี้หมายถึง นักเรียน

เมื่อนำสิ่งเหล่านี้มาแปลความหมายรวกันแล้วจะได้ความหมายว่า

“การร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่”

    Don’t wait…Becuse you don’t know how longit will takes
อย่ารอคอย….เพราะคุณไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานเท่าใด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s